вход на форум      |            |            |      

Собрание акционеров 2015

Собрание акционеров 2015

Cкачать в pdf

Приватне акціонерне товариство «Київський мотоциклетний завод» (надалі - Товариство, код за ЄДРПОУ - 00231314, місцезнаходження - 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2015 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, приміщення «Зал засідань №1».

  Порядок денний:   1.          Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів. 2.          Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.          Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.          Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.          Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6.          Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 7.          Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.   Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах починається з 10:15 год. і закінчується об 10:55 год. 21 квітня 2015 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам - паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 17 квітня 2015 року. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, кабінет генерального директора з 09-00 год. до 12-00 год. та з 14-00 год. до 17-00 год. в робочі дні, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Нестеришин Ярослав Степанович, тел./факс (044) 489-35-38.   Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів   41684 37942
Основні засоби   24213 24360
Довгострокові фінансові інвестиції   - -
Запаси  2413 2741
Сумарна дебіторська заборгованість   7418 5631
Грошові кошти та їх еквіваленти  5575 3154
Нерозподілений прибуток  8787 -14779
Власний капітал  1099 1099
Статутний капітал  35760 35760
Довгострокові зобов'язання  10418 10768
Поточні зобов'язання  3194 5094
Чистий прибуток (збиток)  5952 101
Середньорічна кількість акцій (шт.)  29799,92 29799,92
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  63 67
  Наглядова Рада ПрАТ «Київський мотоциклетний завод»   Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №48 від 18.03.2015 року.

О НАШЕМ ЗАВОДЕ

Новая программа, которую сейчас проводит коллектив завода, по перевооружению и модернизации производства будет отражаться на нашем сайте.

© Copyright http://www.kmz.com.ua/ Киевский Мотоциклетный Завод. Сайт создан в Webaliser.org